Ziyaretçi Defteri

January 21, 2019, 7:26 am

dertoaeraJanuary 15, 2019, 4:51 am

<a href="https://legalrfs.site">Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê</a>

dertoaeraJanuary 14, 2019, 7:31 am

<a href="https://agenisthrod.ru/kupit-metod-luhovitsi.html">Êóïèòü Ìåòîä Ëóõîâèöû</a> <a href="https://delfagroud.ru/nzt-kupit.html">Nzt êóïèòü</a> <a href="https://fredymerk.ru/rozoviy-amfik.html">Ðîçîâûé àìôèê</a> <a href="https://yaletrelak.ru/kurit-listya-konopli.html">Êóðèòü ëèñòüÿ êîíîïëè</a> <a href="https://yaletrelak.ru/afganskaya-anasha.html">Àôãàíñêàÿ àíàøà</a> Kaufen Sie Antidepressiva Online UK <a href="https://delfagroud.ru/kupit-gandzhubas-odintsovo.html">Êóïèòü Ãàíäæóáàñ Îäèíöîâî</a> <a href="https://paletrated.ru/map3.html">Êðàñíîÿðñê êóïèòü Ñêîðîñòü a-pvp</a> <a href="https://fredymerk.ru/kupit-metadon-v-zaporozhe.html">Êóïèòü ìåòàäîí â çàïîðîæüå</a> <a href="https://fygnelare.ru/zakladki-reagent-v-podporozhe.html">Çàêëàäêè ðåàãåíò â Ïîäïîðîæüå</a> <a href="https://delfagroud.ru/kupit-narkotiki-kirzhach.html">Êóïèòü íàðêîòèêè Êèðæà÷</a> <a href="https://fygnelare.ru/moskva-aeroport-kupit-geroin-naturalniy.html">Ìîñêâà Àýðîïîðò êóïèòü Ãåðîèí íàòóðàëüíûé</a> <a href="https://benymoscow.ru/spisok-momentalnih-magazinov-ramp.html">Ñïèñîê ìîìåíòàëüíûõ ìàãàçèíîâ ramp</a> Kokain online bestellen <a href="https://agenisthrod.ru/narkotiki-teren.html">Íàðêîòèêè – Òåðåí</a> <a href="https://fygnelare.ru/narkodispanser-glevaha.html">Íàðêîäèñïàíñåð ãëåâàõà</a> <a href="https://yanedrik.ru/fruktovaya-korobka-zakazat-korobku-s-fruktami-fruktovie-boksi-v-moskve.html">Ôðóêòîâàÿ êîðîáêà, çàêàçàòü êîðîáêó ñ ôðóêòàìè, ôðóêòîâûå áîêñû â Ìîñêâå</a> <a href="https://fygnelare.ru/bk-mdma.html">Bk mdma</a> <a href="https://fygnelare.ru/anapa-kupit-zakladku-mefedron-mif.html">Àíàïà êóïèòü çàêëàäêó Ìåôåäðîí (ìèô)</a> <a href="https://agenisthrod.ru/sayt-avtoprodazh-97-legalrc.html">Ñàéò àâòîïðîäàæ 9/7 | LegalRC</a> <a href="https://delfagroud.ru/kupit-zakladki-rossip-v-izhevske.html">Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Èæåâñêå</a> <a href="https://fygnelare.ru/lirika-v-gorbatove.html">Ëèðèêà â Ãîðáàòîâå</a> <a href="https://yanedrik.ru/staf-v-stavropole.html">Ñòàô â Ñòàâðîïîëå</a> <a href="https://benymoscow.ru/kupit-kokain-v-kola.html">Êóïèòü Êîêàèí â Êîëà</a> Kaufen Sie Antidepressiva Online UK <a href="https://helascrown.ru/kupit-narkotiki-v-sarove.html">Êóïèòü Íàðêîòèêè â Ñàðîâå</a> <a href="https://benymoscow.ru/map26.html">Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Êàñëè</a> <a href="https://fygnelare.ru/zakladki-geroin-v-salavate.html">Çàêëàäêè ãåðîèí â Ñàëàâàòå</a> <a href="https://fygnelare.ru/kupit-lsd-kushva.html">Êóïèòü ËÑÄ Êóøâà</a> <a href="https://yanedrik.ru/kupit-mel-muravlenko.html">Êóïèòü Ìåë Ìóðàâëåíêî</a>

dertoaeraJanuary 14, 2019, 2:28 am

<a href="https://agenisthrod.ru/dostat-amfetamin.html">Äîñòàòü àìôåòàìèí</a> <a href="https://benymoscow.ru/soli-narko-kupit.html">Ñîëè íàðêî êóïèòü</a> <a href="https://fredymerk.ru/narkotiki-bryansk.html">Íàðêîòèêè áðÿíñê</a> <a href="https://fygnelare.ru/kupit-anashu-taganrog.html">Êóïèòü Àíàøó Òàãàíðîã</a> <a href="https://agenisthrod.ru/kirsanov-kupit-zakladku-cocaine-mq.html">Êèðñàíîâ êóïèòü çàêëàäêó Cocaine MQ</a> Kaufen Sie Fentanyl Pillen online <a href="https://yaletrelak.ru/efedrin-ugolovnaya-otvetstvennost.html">Ýôåäðèí óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü</a> <a href="https://helascrown.ru/kupit-zakladki-v-kline.html">Êóïèòü çàêëàäêè â Êëèíå</a> <a href="https://delfagroud.ru/geroin-v-dyurtyuli.html">Ãåðîèí â Äþðòþëè</a> <a href="https://paletrated.ru/metodon-v-orske.html">Ìåòîäîí â Îðñêå</a> <a href="https://yaletrelak.ru/miksi-narkotiki.html">Ìèêñû íàðêîòèêè</a> <a href="https://delfagroud.ru/opasnost-amfetamina.html">Îïàñíîñòü àìôåòàìèíà</a> <a href="https://delfagroud.ru/mdma-hq.html">Mdma hq</a> Kaufen Sie GHB-Pulver online <a href="https://fygnelare.ru/psilocybe-v-teberde.html">Psilocybe â Òåáåðäå</a> <a href="https://benymoscow.ru/kupit-mel-belgorod.html">Êóïèòü Ìåë Áåëãîðîä</a> <a href="https://fygnelare.ru/miksi-zakladki-saratov.html">Ìèêñû çàêëàäêè ñàðàòîâ</a> <a href="https://paletrated.ru/produktsiya-gerbalayf-so-skidkoy-50.html">Ïðîäóêöèÿ Ãåðáàëàéô ñî ñêèäêîé 50</a> <a href="https://agenisthrod.ru/ekstazi-v-ukraine.html">Ýêñòàçè â Óêðàèíå</a> <a href="https://paletrated.ru/kupit-zakladki-v-tihoretske.html">Êóïèòü çàêëàäêè â Òèõîðåöêå</a> <a href="https://yaletrelak.ru/hado-antikoks-dlya-raskoksovki-porshnevih-kolets.html">Õàäî Àíòèêîêñ äëÿ ðàñêîêñîâêè ïîðøíåâûõ êîëåö</a> <a href="https://fredymerk.ru/moskva-zao-kupit-kokain.html">Ìîñêâà ÇÀÎ êóïèòü êîêàèí</a> <a href="https://agenisthrod.ru/koshachya-myata-kurit-effekt.html">Êîøà÷üÿ ìÿòà êóðèòü ýôôåêò</a> <a href="https://gwalbarol.ru/mdma-v-aramile.html">MDMA â Àðàìèëå</a> Wie man Xanax online kauft <a href="https://delfagroud.ru/gidra-narkotik.html">Ãèäðà íàðêîòèê</a> <a href="https://fredymerk.ru/ekstazi-vozbuzhdaet.html">Ýêñòàçè âîçáóæäàåò</a> <a href="https://paletrated.ru/zakladki-metodon-v-mirnom.html">Çàêëàäêè ìåòîäîí â Ìèðíîì</a> <a href="https://fredymerk.ru/rasshirennie-zrachki-posle-kapel.html">Ðàñøèðåííûå çðà÷êè ïîñëå êàïåëü</a> <a href="https://fredymerk.ru/map36.html">Íèòðîýòèëåí ôîðìóëà</a>

dertoaeraJanuary 13, 2019, 2:51 pm

<a href="https://paletrated.ru/magazin-internet-semena-marihuani-nalozhennim-platezhom.html">Ìàãàçèí èíòåðíåò ñåìåíà ìàðèõóàíû íàëîæåííûì ïëàòåæîì</a> <a href="https://yanedrik.ru/meskalin-iz-gallovoy-kisloti.html">Ìåñêàëèí èç ãàëëîâîé êèñëîòû</a> <a href="https://helascrown.ru/tseni-na-marihuanu.html">Öåíû íà ìàðèõóàíó</a> <a href="https://agenisthrod.ru/amfik-zakladki.html">Àìôèê çàêëàäêè</a> <a href="https://agenisthrod.ru/vatsap-mdma.html">Âàòñàï ìäìà</a> Reine MDMA Pulver zum Verkauf <a href="https://fredymerk.ru/rozoviy-amfik.html">Ðîçîâûé àìôèê</a> <a href="https://fredymerk.ru/kupit-gashish-v-telegramme.html">Êóïèòü ãàøèø â òåëåãðàììå</a> <a href="https://paletrated.ru/gashish-kupit-v-kazani.html">Ãàøèø êóïèòü â êàçàíè</a> <a href="https://fredymerk.ru/amfetamin-kurit-mozhno.html">Àìôåòàìèí êóðèòü ìîæíî</a> <a href="https://fredymerk.ru/kupit-boshki-v-solnechnogorsk.html">Êóïèòü áîøêè â Ñîëíå÷íîãîðñê</a> <a href="https://benymoscow.ru/bong-dlya-gashisha.html">Áîíã äëÿ ãàøèøà</a> <a href="https://helascrown.ru/kupit-dzhivik-vo-vladimire.html">Êóïèòü äæèâèê âî âëàäèìèðå</a> Heroin zum Verkauf online <a href="https://helascrown.ru/perviy-raz-lsd.html">Ïåðâûé ðàç ëñä</a> <a href="https://yaletrelak.ru/map26.html">Ïî÷åìó îò ñïàéñà óìèðàþò</a> <a href="https://agenisthrod.ru/boshki-v-petropavlovske-kamchatskom.html">Áîøêè â Ïåòðîïàâëîâñêå-êàì÷àòñêîì</a> <a href="https://helascrown.ru/zakladki-v-kostrome.html">Çàêëàäêè â Êîñòðîìå</a> <a href="https://helascrown.ru/pressovannaya-marihuana.html">Ïðåññîâàííàÿ ìàðèõóàíà</a> <a href="https://fygnelare.ru/miramistin-v-aptekah-omska.html">Ìèðàìèñòèí â àïòåêàõ Îìñêà</a> <a href="https://fygnelare.ru/delaem-trubku-svoimi-rukami.html">Äåëàåì òðóáêó ñâîèìè ðóêàìè</a> <a href="https://fredymerk.ru/volgograd-kupit-zakladku-gashish.html">Âîëãîãðàä êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø</a> <a href="https://yaletrelak.ru/zakladki-shishki-v-koroleve.html">Çàêëàäêè øèøêè â Êîðîë¸âå</a> <a href="https://paletrated.ru/gde-kupit-zakladku-geroina.html">Ãäå êóïèòü çàêëàäêó ãåðîèíà</a> AM-1220 zu verkaufen <a href="https://fredymerk.ru/kupit-metilendioksipirovaleron.html">Êóïèòü ìåòèëåíäèîêñèïèðîâàëåðîí</a> <a href="https://helascrown.ru/dikiy-latuk-lactuca-virosa.html">Äèêèé ëàòóê / Lactuca virosa</a> <a href="https://delfagroud.ru/spays-v-chelyabinsk.html">Ñïàéñ â ×åëÿáèíñê</a> <a href="https://fygnelare.ru/kupit-zakladki-rossip-v-ishimbae.html">Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Èøèìáàå</a> <a href="https://yaletrelak.ru/afganskaya-anasha.html">Àôãàíñêàÿ àíàøà</a>

dertoaeraJanuary 13, 2019, 8:22 am

<a href="https://agenisthrod.ru/sol-ufa-zakladki.html">Ñîëü óôà çàêëàäêè</a> <a href="https://yanedrik.ru/yablonya-spay-gold.html">ßáëîíÿ Ñïàé Ãîëä</a> <a href="https://paletrated.ru/prisposobleniya-dlya-kureniya-travki.html">Ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ êóðåíèÿ òðàâêè</a> <a href="https://agenisthrod.ru/kuplyu-narkotiki.html">Êóïëþ íàðêîòèêè</a> <a href="https://yanedrik.ru/korenovsk-kupit-zakladku-hq-gashish.html">Êîðåíîâñê êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø</a> Kaufen Sie reines MDMA zum Verkauf <a href="https://benymoscow.ru/zakladki-spays-rossip-v-mozhge.html">Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ìîæãå</a> <a href="https://helascrown.ru/iz-chego-delayut-plyuhi.html">Èç ÷åãî äåëàþò ïëþõè</a> <a href="https://fredymerk.ru/kupit-kokain-v-ertil.html">Êóïèòü Êîêàèí â Ýðòèëü</a> <a href="https://yaletrelak.ru/kupit-vintovki-svishe-380-ms-v-rostove.html">Êóïèòü âèíòîâêè ñâûøå 380 ì/ñ â Ðîñòîâå</a> <a href="https://agenisthrod.ru/amfetamin-toshnota.html">Àìôåòàìèí òîøíîòà</a> <a href="https://helascrown.ru/zakladki-narkotiki-v-kondopoge.html">Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Êîíäîïîãå</a> <a href="https://fredymerk.ru/kupit-zakladki-v-kurgane.html">Êóïèòü çàêëàäêè â Êóðãàíå</a> Kaufen Sie GHB und GBL Online <a href="https://delfagroud.ru/kupit-afganka-ostrovnoy.html">Êóïèòü Àôãàíêà Îñòðîâíîé</a> <a href="https://benymoscow.ru/kupit-gashish-kurilsk.html">Êóïèòü Ãàøèø Êóðèëüñê</a> <a href="https://fredymerk.ru/kladi-v-voronezhe.html">Êëàäû â âîðîíåæå</a> <a href="https://fredymerk.ru/miyadzaki-kupit-zakladku-gashish.html">Ìèÿäçàêè êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø</a> <a href="https://paletrated.ru/hmuriy-geroin.html">Õìóðûé ãåðîèí</a> <a href="https://helascrown.ru/kupit-lsd-v-katav-ivanovsk.html">Êóïèòü lsd â Êàòàâ-Èâàíîâñê</a> <a href="https://yanedrik.ru/zakladki-spays-v-spb.html">Çàêëàäêè ñïàéñ â ñïá</a> <a href="https://helascrown.ru/piratka-zerkalo.html">Ïèðàòêà çåðêàëî</a> <a href="https://fygnelare.ru/map67.html">Ïðîåêò çàêîíà î òóíåÿäñòâå</a> <a href="https://delfagroud.ru/kupit-zakladki-narkotiki-v-spasske.html">Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ñïàññêå</a> Kauf Mephedron Online ohne Rezept <a href="https://gwalbarol.ru/kupit-zakladki-narkotiki-v-balee.html">Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Áàëåå</a> <a href="https://delfagroud.ru/geroin-v-ufe.html">Ãåðîèí â Óôå</a> <a href="https://benymoscow.ru/otzivi-promedol.html">Îòçûâû ïðîìåäîë</a> <a href="https://delfagroud.ru/kupit-gashish-v-oboyan.html">Êóïèòü Ãàøèø â Îáîÿíü</a> <a href="https://yanedrik.ru/kupit-semena-konopli-nalozhennim-platezhom.html">Êóïèòü ñåìåíà êîíîïëè íàëîæåííûì ïëàòåæîì</a>

dertoaeraJanuary 13, 2019, 3:15 am

<a href="https://yanedrik.ru/chto-takoe-metamorfin.html">×òî òàêîå ìåòàìîðôèí</a> <a href="https://fygnelare.ru/amfetamin-tsena-minsk.html">Àìôåòàìèí öåíà ìèíñê</a> <a href="https://gwalbarol.ru/boshki-v-shenkurske.html">Áîøêè â Øåíêóðñêå</a> <a href="https://paletrated.ru/mefedron-prihod.html">Ìåôåäðîí ïðèõîä</a> <a href="https://yaletrelak.ru/kupit-marihuanu-korenovsk.html">Êóïèòü ìàðèõóàíó Êîðåíîâñê</a> Kaufen Sie Antidepressiva Online UK <a href="https://delfagroud.ru/kupit-spays-ufa.html">Êóïèòü ñïàéñ óôà</a> <a href="https://benymoscow.ru/kristall-sergach-goalstream.html">Êðèñòàëë — Sergach — Goalstream</a> <a href="https://paletrated.ru/zakladki-spays-v-lipetske.html">Çàêëàäêè ñïàéñ â Ëèïåöêå</a> <a href="https://helascrown.ru/chto-budet-esli-pokurit-romashku.html">×òî áóäåò åñëè ïîêóðèòü ðîìàøêó</a> <a href="https://gwalbarol.ru/besplatniy-cc-karton.html">Áåñïëàòíûé cc êàðòîí</a> <a href="https://agenisthrod.ru/kupit-spays-habarovsk.html">Êóïèòü Ñïàéñ Õàáàðîâñê</a> <a href="https://paletrated.ru/pirrolidinovalerofenon-v-moche.html">Ïèððîëèäèíîâàëåðîôåíîí â ìî÷å</a> Kaufen Sie Ketamin billig online <a href="https://yaletrelak.ru/skorost-a-pvp-v-katayske.html">Ñêîðîñòü a-PVP â Êàòàéñêå</a> <a href="https://paletrated.ru/psilotsibinoviy-grib-video.html">Ïñèëîöèáèíîâûé ãðèá âèäåî</a> <a href="https://delfagroud.ru/listya-koki-deystvie-na-organizm.html">Ëèñòüÿ êîêè äåéñòâèå íà îðãàíèçì</a> <a href="https://yaletrelak.ru/kupit-geroin-v-krasnodare.html">Êóïèòü ãåðîèí â êðàñíîäàðå</a> <a href="https://benymoscow.ru/spisok-momentalnih-magazinov-ramp.html">Ñïèñîê ìîìåíòàëüíûõ ìàãàçèíîâ ramp</a> <a href="https://yaletrelak.ru/moskva-rostokino-kupit-zakladku-gashish-soft-hash.html">Ìîñêâà Ðîñòîêèíî êóïèòü çàêëàäêó Ãàøèø [Soft Hash]</a> <a href="https://benymoscow.ru/zakladki-skorost-poroshki-v-na-rostove-donu.html">Çàêëàäêè ñêîðîñòü ïîðîøêè â íà ðîñòîâå äîíó</a> <a href="https://delfagroud.ru/poyman-na-zakladkah-na-soli.html">Ïîéìàí íà çàêëàäêàõ íà ñîëè</a> <a href="https://gwalbarol.ru/kupit-zakladki-kokain-v-ozeri.html">Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Îçåðû</a> <a href="https://yaletrelak.ru/zakladki-kristali-v-dyurtyuli.html">Çàêëàäêè êðèñòàëû â Äþðòþëè</a> Bestellen Sie Ketamin Online <a href="https://agenisthrod.ru/obhodchik-immobilayzera-bez-klyucha-svoimi-rukami.html">Îáõîä÷èê èììîáèëàéçåðà áåç êëþ÷à ñâîèìè ðóêàìè</a> <a href="https://helascrown.ru/kupit-spays-himki.html">Êóïèòü ñïàéñ Õèìêè</a> <a href="https://helascrown.ru/kupit-anashu-morozovsk.html">Êóïèòü Àíàøó Ìîðîçîâñê</a> <a href="https://fygnelare.ru/boshki-v-chehov-3.html">Áîøêè â ×åõîâ-3</a> <a href="https://agenisthrod.ru/kupit-legalnie-poroshki-sankt-peterburg.html">Êóïèòü ëåãàëüíûå ïîðîøêè ñàíêò ïåòåðáóðã</a>

dertoaeraJanuary 12, 2019, 10:08 pm

<a href="https://benymoscow.ru/kupit-kokain-v-kola.html">Êóïèòü Êîêàèí â Êîëà</a> <a href="https://yanedrik.ru/kupit-marihuana-uzlovaya.html">Êóïèòü ìàðèõóàíà Óçëîâàÿ</a> <a href="https://yanedrik.ru/zakladki-rossip-v-nizhney-ture.html">Çàêëàäêè ðîññûïü â Íèæíåé Òóðå</a> <a href="https://fygnelare.ru/vse-o-kokaine.html">Âñå î êîêàèíå</a> <a href="https://fredymerk.ru/kupit-narkotiki-v-eltse.html">Êóïèòü Íàðêîòèêè â Åëüöå</a> kaufen knacken online <a href="https://benymoscow.ru/rado-magazin.html">Ðàäî ìàãàçèí</a> <a href="https://paletrated.ru/kupit-zakladki-amfetamin-v-dedovske.html">Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Äåäîâñêå</a> <a href="https://helascrown.ru/kupit-metodon-v-kingiseppe.html">Êóïèòü ìåòîäîí â Êèíãèñåïïå</a> <a href="https://fygnelare.ru/delaem-trubku-svoimi-rukami.html">Äåëàåì òðóáêó ñâîèìè ðóêàìè</a> <a href="https://gwalbarol.ru/skorost-v-kotlase.html">Ñêîðîñòü â Êîòëàñå</a> <a href="https://agenisthrod.ru/1-gramm-travi.html">1 ãðàìì òðàâû</a> <a href="https://fygnelare.ru/kupit-hmuriy-kolpashevo.html">Êóïèòü Õìóðûé Êîëïàøåâî</a> KAUFEN Mephedron (4-MMC) <a href="https://yaletrelak.ru/otmena-baklofena-meditsina-tell-me-more.html">Îòìåíà áàêëîôåíà / Ìåäèöèíà / Tell me more</a> <a href="https://yanedrik.ru/kupit-krisi-shadrinsk.html">Êóïèòü êðèñû Øàäðèíñê</a> <a href="https://paletrated.ru/map42.html">Êðóïêè êóïèòü Øìûã</a> <a href="https://helascrown.ru/poputchik-safakulevo-chelyabinsk.html">Ïîïóò÷èê ñàôàêóëåâî ÷åëÿáèíñê</a> <a href="https://yanedrik.ru/metodon-v-shahterske.html">Ìåòîäîí â Øàõòåðñêå</a> <a href="https://helascrown.ru/map62.html">Ðàçíîâèäíîñòü ýêñòàçè</a> <a href="https://benymoscow.ru/moskva-konkovo-kupit-ecstasy-ups-90mg.html">Ìîñêâà Êîíüêîâî êóïèòü Ecstasy: UPS 90mg</a> <a href="https://yaletrelak.ru/zakladki-geroin-v-lobne.html">Çàêëàäêè ãåðîèí â Ëîáíå</a> <a href="https://agenisthrod.ru/kupit-morfin-serafimovich.html">Êóïèòü ìîðôèí Ñåðàôèìîâè÷</a> <a href="https://fygnelare.ru/kupit-shishki-v-tyumen.html">Êóïèòü Øèøêè â Òþìåíü</a> Kaufen Sie billige MDMA <a href="https://agenisthrod.ru/kupit-zakladki-gashish-v-ishime.html">Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Èøèìå</a> <a href="https://delfagroud.ru/magazin-trav-voronezh.html">Ìàãàçèí òðàâ âîðîíåæ</a> <a href="https://yanedrik.ru/femili-katalog-barnaul.html">Ôýìèëè êàòàëîã áàðíàóë</a> <a href="https://agenisthrod.ru/spays-rossip-v-yuhnov-2.html">Ñïàéñ ðîññûïü â Þõíîâ-2</a> <a href="https://yanedrik.ru/zakladki-rossip-v-velikom-novgorode.html">Çàêëàäêè ðîññûïü â Âåëèêîì Íîâãîðîäå</a>

dertoaeraJanuary 12, 2019, 8:03 pm

<a href="https://delfagroud.ru/kupit-kokain-v-blagodarnom.html">Êóïèòü Êîêàèí â Áëàãîäàðíîì</a> <a href="https://yanedrik.ru/map32.html">Ñêîðîñòü çàêëàäêè ñî÷è</a> <a href="https://yanedrik.ru/zelenaya-tabletka-s-molniey.html">Çåëåíàÿ òàáëåòêà ñ ìîëíèåé</a> <a href="https://benymoscow.ru/zakladki-skorost-poroshki-v-na-rostove-donu.html">Çàêëàäêè ñêîðîñòü ïîðîøêè â íà ðîñòîâå äîíó</a> <a href="https://delfagroud.ru/mdma-hq.html">Mdma hq</a> Bestellen Sie reines Kokain online <a href="https://fygnelare.ru/kupit-spays-kuritelnie-smesi-v-stavropole.html">Êóïèòü ñïàéñ êóðèòåëüíûå ñìåñè â ñòàâðîïîëå</a> <a href="https://fygnelare.ru/miksi-zakladki-saratov.html">Ìèêñû çàêëàäêè ñàðàòîâ</a> <a href="https://yaletrelak.ru/kuritelnie-smesi-kupit-v-ekaterinburge.html">Êóðèòåëüíûå ñìåñè êóïèòü â åêàòåðèíáóðãå</a> <a href="https://gwalbarol.ru/popersi-kupit-v-nizhnem-novgorode.html">Ïîïåðñû êóïèòü â íèæíåì íîâãîðîäå</a> <a href="https://agenisthrod.ru/kupit-gerich-nizhnevartovsk.html">Êóïèòü Ãåðû÷ Íèæíåâàðòîâñê</a> <a href="https://gwalbarol.ru/zakladki-metamfetamin-v-noginske.html">Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Íîãèíñêå</a> <a href="https://benymoscow.ru/sidbanki-gollandii.html">Ñèäáàíêè ãîëëàíäèè</a> KAUFEN Sie SCHMERZ UND SCHLAFEN PILLEN ONLINE <a href="https://fredymerk.ru/mefedron-report.html">Ìåôåäðîí ðåïîðò</a> <a href="https://agenisthrod.ru/kupit-gashish-v-neya.html">Êóïèòü Ãàøèø â Íåÿ</a> <a href="https://fredymerk.ru/lsa-ipomeya.html">Ëñà èïîìåÿ</a> <a href="https://benymoscow.ru/zakladki-spays-rossip-v-mozhge.html">Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ìîæãå</a> <a href="https://benymoscow.ru/sidbanki-gollandii.html">Ñèäáàíêè ãîëëàíäèè</a> <a href="https://yaletrelak.ru/ekstazi-kupit-v-tule.html">Ýêñòàçè êóïèòü â òóëå</a> <a href="https://paletrated.ru/zakladki-gashish-v-yanaule.html">Çàêëàäêè ãàøèø â ßíàóëå</a> <a href="https://yaletrelak.ru/kupit-tramadol-v-spb-peterburgskie-apteki.html">Êóïèòü òðàìàäîë â ñïá ïåòåðáóðãñêèå àïòåêè</a> <a href="https://delfagroud.ru/rossip-v-mezeni.html">Ðîññûïü â Ìåçåíè</a> <a href="https://paletrated.ru/kupit-zakladku-soli-vo-vladimire.html">Êóïèòü çàêëàäêó ñîëè âî âëàäèìèðå</a> Kaufen Sie Mephedron Online ohne Rezept <a href="https://delfagroud.ru/kupit-krisi-kotovo.html">Êóïèòü êðèñû Êîòîâî</a> <a href="https://benymoscow.ru/kupit-zakladki-narkotiki-v-ust-ilimske.html">Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Óñòü-èëèìñêå</a> <a href="https://yanedrik.ru/geroin-zakladki-v-moskve.html">Ãåðîèí çàêëàäêè â ìîñêâå</a> <a href="https://gwalbarol.ru/moh-narkotik.html">Ìîõ íàðêîòèê</a> <a href="https://fygnelare.ru/narkotiki-v-tare.html">Íàðêîòèêè â Òàðå</a>

Ozan KarataşSeptember 14, 2018, 7:01 pm

BENİM KÖYÜM Baharda şenlenir bağı, bahçesi Kokusu başkadır benim köyümün Unutturur adama gamı, kederi Havası başkadır benim köyümün XXX Akşam olur herkes döner evine Can kurban inan ki benim köyüme Gülabi'nin torunları derler bizlere Özü başkadır benim köyümün XXX Yeşil yeşil meşeleri var dağında Meyve ağaçları çiçek açar bağında Her çeşit otlar yeşerir toprağında Yeşili başkadır benim köyümün XXX Köyümün kenarından akar çayı Kıvrım kıvrım dolanır sular tarlayı Unuttum sanma orda olmayı Dostluğu başkadır benim köyümün XXX Yaz gelince çıkarlar yaylaya Gurbetçiler hasretle döner sılaya Benden selam olsun Aziz Ağa'ya Sevgisi başkadır benim köyümün İbrahim SEVİNDİK

Site YöneticisiFebruary 25, 2018, 1:31 pm

Sevgili Alev kardeşim, sorunuza geç cevap verdiğim için özür dilerim. Zira sitemiz belirli bir süre AKP'nin cyber kuşatması altında kaldı. Henüz yeni düzeltmeye başladık ve sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Sizin sorunuza benzer bir soruda 27 Aralık 2010 yılında sorulmuştu. İşte o soruya verdiğimiz yanıt: Sevgili kardeşim Pirbaran, Alevilik düşüncesi insan odaklı insan sevgisine dayalı 72 milleti bir nazarda gören bir felsefedir. Aleviler asırlardır baskı altında kalıp aşağılandığı için Sünnü kesimle evlenme konusuna sıcak bakılmamışdır. Ancak karşı taraf da insanı insan olarak görüp ayırım yapmıyorsa neden evlilik yapılmasın. Yakın geçmiş tarihe bakacak olursak Sünnü aileden Alevi aileye gelin olanlar huzur ve rahatlık içinde evliliklerini sürdürmüşlerdir. Ancak Alevi gelin Sünnü aile içinde sürekli aşağılanmış ve mutluluğun karşısında sürekli ayırım görmüşdür. Bu tür akıldışı ayırım yapma yoksa neden evlilik yapılmasın, bu durumda hiç bir sakınca yokdur.

AlevJanuary 8, 2016, 6:09 pm

Merhabalar. Alevi kızlarını neden alevi bir erkek dışında kimseyle evlendirmiyorlar?

Site YöneticisiAugust 18, 2015, 11:29 am

Anonim olarak yazan sevgili kardeşim, sizce Kuran değişmedi, siz ne diyorsunuz sorunuza sadece şu bilgiyle cevap vermeye çalışacağım. Tüm fıkıh uzmanlarına ve din akademisyenlere şu soruyu yöneltirseniz cevabını alırsınız: "Hz Ayşe ve Hz Ali arasındaki savaş neden oldu ve Cemel Savaş'ı neyi doğurdu? (Basra'da sene 7 Kasım 656) " (Cemel Arapçadır - tarihte Türkçesi Deve Savaşı olarak geçer). Kardeşim akademisyenlerin vereceği bilgilerden satırbaşları vereyim: Hz Ayşe ve Hz Ali savaşında - Ali ordusu güçlü, Hz Ayşe ordu komutanı Taha Bin Ubeydullah ''Kuran'ın sayfalarını mızraklar ucuna takarsan, Hz Ali sana saldırmaz'' diye salık verir. Görüyorsunuz Peygamber'in ölümünden tam 24 yıl sonra). Sonuçta Kuran tahrip edilir. Daha sonrada Hz Osman zamanında Kuran tekrar toplanır. Kısaca bugün Dünya aleminde var sayılan Kuran, Hz Muhammed'in ölümünden seneler sonra İmam El Sahih Buhari (İran asıllı ve yaşadığı yıllar 810 - 870) ve daha sonra da İmam El Muslim tarafından hadisler olarak derlenmiştir. Hadis Arapça kökenli kelimedir ve kulaktan kulağa geçen duyumlar anlamındadır. Ben bu kadarını yazayım siz araştırmanıza devem edin, değerlendirmeyi kendiniz yapın. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek erenlerin bilgisiyle kalın.

AnonimAugust 7, 2015, 10:20 pm

Kuran değişmemiştir diyorum peki siz buna ne diyorsunuz ?

AnonimAugust 7, 2015, 5:55 pm

Ramazanda neden oruç tutulmadığını anlatan yazınızı okumuş bulunmaktayım. Öncelikle sorum: Hz. Ali Efendimiz Islam uğruna savaşmış, oruç tutmuş, namaz kılmış, peygamber Efendimizin yolunda gitmiş ve bu uğurda canını vermiş olduğu halde bizi bu yoldan alıkoyan nedir ? Hz. Ali'nin bu şekilde şehit edilmesi Allah'ın farz kıldığı şeyi değiştirir mi ? Kuran ' a inanıldığı ve onun hakikat olduğu, Peygamberimizin Hz. Muhammed olduğu bilindiği halde neden Kuran da yazılanlara ve peygamberimizin dediklerine itaat etmiyoruz. Bu sorularımı cevaplardırırsanız çok memnun olurum.

Site YöneticisiAugust 4, 2015, 6:38 am

Değerli Kazım Can Önce uyarınız için teşekkür ederim. Sitemize birçok yazı geliyor ancak önemli bulduğumuz ve Alevi canların öğrenmesi gerektiği konuları ana başlığıyla sitemize koyoruz. Ayrıca yazı kime aitse onunda adını veriyoruz. Alıntı değildi. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Kureyşan Ocağı varlığı daim olsun ki sizin gibi değerli insanlar yetiştirmiş. Bakarsanız girişte Ozan İbreti'nin sözüyle yazı başlıyor ve hemen ardından şu ifade var: "İsim vermeyen bir okurmuzdan gelen yazı... " İzninizle Ana Sayfada olan bilgi altına sizin adınızı ve Kureyşan Ocağı diye ekleyebiliriz.

KAZIM ENGİNJuly 31, 2015, 1:27 pm

Sevgili Dostlar, Sayfa yöneticisi dostumuz Ahmet Yesvi yazısında "Türk Tasavvuf Edebiyatı Hocası olan Ahmet Yesevi, Alevi Bektaşi kültürünü Hacı Bektaş, Yunus Emre gibi Yesevi ocağından yetişen 40 yüce erenler aracılığyla Anadolu'ya gönderen büyük bir Türk düşünürüdür." demektedir. Acizane bu fakir ise; Hacı Bektaş’ın gerek büyüyüp yetiştiği yer ve dönemin sosyo-ekonomik ve siyasal koşulları açısından, gerekse inançsal bağlamda Yesevi tarikatının oluşumu ve gelişimini gözönünde tutarak, Ahmet Yesevi ile ilgisi olmadığını ısrarla ileri sürenlerdenim. 1-Hacı Bektaş Veli’nin kabul edilen doğum tarihinden (1209) tam 40 yıl önce ölmüş bulunan Hoca Ahmet Yesevi nasıl Hacı Bektaş’a nasip verip, “Rum Erenleri’ne baş olarak” gönderiyor? Ve Türk-İslam sentezcilerine göre “Anadolu’luyu türkleştirmek, islamlaştırmak ve Türkçe’yi yaymak” görevini yüklüyor Hacı Bektaş’a Pir-i Mugan Hoca Ahmed-i Yesevi! 2- Alevi-Bektaşi Görgü Cemleri’nde okunan gülbenk ve tercemanlarda, dâr’a durma, ikrar verme-müsahip tutma erkânlarında Muhammed-Ali’nin, Ehlibeyt’in, Oniki İmam’ların yanı sıra Selman-ı Pak’ın, Hünkâr Hacı Bektaş’ın, Hallacı Mansur’un, Nesimi’nin, Fazl(ullah)’ın, Abdal Musa’nın, Kızıl Deli Sultan’ın, Karacaahmet Sultan’ın ve birçok bölgesel erler-evliyalarla birlikte Ahmet Yesevi’nin de adı anılırdı. Hacı Bektaş Veli, Muhammed-Ali’yi temsilen Mürşid postunun sahibidir. Yukarıdaki isimlerin hemen hepsi bir postun (makamın), bir hizmetin sahibidir, kurucusudur-piridir. Hünkâr’ın piriyse, neden Alevi-Bektaşi cem törenlerinde Ahmet Yesevi’yi temsil eden bir post veya hizmet yoktur? sonuç:Bu yazımızla bizim ilk Türk mutasavvıf olarak nitelenen, aslında bir batıni olan Hoca Ahmet Yesevi’ye karşı olduğumuz anlaşılmasın. Onun Orta asya Türkleri arasında Hikmet’ler (hece ölçülü uyaklı şiirler) söyleme geleneğini başlatmış ve Muhammed Hanefi’den indiği bilinen Ali soylu bir veli olarak bunlarla batıni inancın yayılmasını sağlamış olması büyük olasılıktır. Unutmayalım ki, Ahmet Yesevi’nin yaşadığı bölgeler, 1090 yılında Hasan Sabbah tarafından kurulmuş Alamut devletinin, yani batıni Nizarilerin propaganda alanlarıydı. Selçuklu sultanı Melikşah’ın ölümüyle (1092) oğulları arasında yıllarca süren iktidarı ele geçirme kavgaları ve 1150’lerdeki büyük Oğuz-Türkmen isyanı benzeri siyasal-toplumsal olaylar Alamut Nizari İsmaili devletinin gelişmesine ve Batıni/Aleviliğin hızla yayılıp güçlenmesine yardımcı olmuştu. 1164 yılı Ağustos’unda Alamut Nizari İmamı II. Hasan Zikrihi‘s Selam, ortaya çıkarak Büyük Kıyamet dönemini başlattı. Artık devr-i satr’ı (gizli dönem) kapatılmış, devr-i keşf (açık dönem) başlamıştı. İmam II. Hasan Büyük Kıyamet’le (Yeniden Diriliş) birlikte, “tatil-i şeriatı ”başlatarak, o günün dünyasına batıniliğin açık duyurusunu yaptı. Fergana vadisinden Akdeniz-Lübnan kıyılarına kadar uzanan Sünni Abbasi Halifeliği ve vassal emirliklerinin topraklarında kurdukları çok sayıda Daru’l Hicra kaleleri, kasaba ve kentleriyle Alamut Nizari sosyalistik federe devletinin yükseldiği bu dönemin toplumsal ve inançsal koşullarından Ahmet Yesevi’yi soyutlayıp, onun Sünni mutasavvıf olduğu iddia edilemez. Ama kendisinden çok sonra gelenlerin yarattıkları Yesevi tarikatını ve özellikle üç ya da beş yüz yıl sonra yazılmış Şaban Durmuş’un Hikmetleri’ni de ona maledemezsiniz. Ve de bu yolla Ahmet Yesevi’nin Hacı Bektaş’ın Pir’i olduğu üzerinde ısrarcı olamazsınız, olunmaması gerekir. Saygılarımla Kazım Engin Kureyşan Ocağı "Pir" Not: Arzu edildiği takdirde daha ayrıntılı bir makale gönderebiliriz.

KAZIM ENGİNJuly 31, 2015, 1:08 pm

SAYIN YÖNETİCİ; ALEVİLER VE RAMAZAN BAYRAMI KONULU YAZI ŞAHSİMA AİT VE 2006 YILINDA YAZILMIŞTIR. OKUYUCULARINIZA VE ÜYELERİNİZE BU YAZIDAN ALINTILAR YAYINLARKEN EMEĞE VE ALINTERİNE SAYGI GEREĞİ, ALEVİ VE İNSANİ ETİK KURALLARI GEREĞİ YAZARIN ADINI ZİKRETMENİZ GEREKİR. BUNDAN SONRA YAYINLAYACAĞINIZ YAZILARDA BU İNCE NOKTALARA DİKKAT ETMENİZİ DİLER, AŞK-I MUHABBETLE HAYDAR SULTAN OCAĞINA NİYAZ OLURUM. KAZİM ENGİN KUREYŞAN OCAĞI "PİR"

Site YönetıcisiJune 25, 2015, 9:03 am

Sevgili Remzi can, Avustralya'dan selam ve sevgiler. Hasandede 16.yy'da Horasan'dan hareket edip, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kalarak, Viyana'ya kadar gitmişdir. Sonuçda geri dönüp şu an bulunduğu yerde değil de Kızılırmak'ın öbür tarafına yerleşmiş fakat Hacılar köyü ahalisi orada barındırmazlar. Kuludede ve Haydardede'nin önder olmasıyla şu an bulunduğu yere yerleşmişdir. Hasandede'de sadece Kuldedeoğlu ve Demirhan'lar dede soyundandır. Diğer soy isme sahip olanlarda başka yörelerden göç edip Hasandede'ye yerleşmişlerdir. Bunların çoğunu Yozgat ve köylerinden gelenler oluşturur. Ha Seyit evladı derken, aklınıza 12 imam soyu gelmesi gerekir. 12 İmamlardan Zeynel Abidin'den başlayarak (Hz Hüseyni'nin oğlu - Hüseyin katledildikten sonra Fatıma ve ehlibeyt nesli hepsi Türk topraklarına yani Türkmenistan Semerkant, Bakü gibi yerlere yerleşip daha sonra, İran Horasan, Bağdat, Erbil gibi yörelere dağılmışlardır. İmam Caferi Sadık Bağdan 'da yerleşik olduğu söylenmekte.) Tabi ki, bu kadar geniş coğrafyada yaşayan bir nesil Anadolu'nun bir çok yerlerine dağılmışlardır. Nasıl ki, Hacı Bektaş 40 erenle Horasan'dan hareket eder ve Karacahöyük'e gelinceye dek, Anadolu'nun her yerine bir Seyit evladı bırakıp o yörede tarım, ticaret, sosyal paylaşım ve yönetim gibi görevleri üstlenmişlerdir. Nasıl, Yunus Emre kültür elçisi, Ahı Evran Ticaret uzmanı, Ertuğrul Gazi bürokrasi, devlet yapısı uzmanı olduysa 40 erenler Anadolu'nun her tarafına dağılmışlar ve hepsine ayrı ayrı önderlik görevi verilmiştir. Bildiğiniz gibi Alevilik 470 yıldan buyana çok büyük bir yaptırım altında kalmış, çoğu kesimler Alevi olduklarını saklamışlar, yayla ve dağlara kaçıp oralarda yaşayarak kimliklerini zamanla kayıp etmişler. Biraz önce yazdığım gibi, Hasandede'ye zamanla başka yerlerden göç ederek yerleşenler olmuştur. Elbette sizin soyunuzda ''Seyit' evladıysanız bir Ocak evladı sayılırsınız. Soy ağacınızı araştırmanızı tavsiye ederim. Gidin Seydili Ocağıyla görüşün. Zira bizim köye de yani Haydar Dede'ye Erzurum Aşkale'den göç edip gelenler olmuştur. 1938'den sonra bir hayli göç yaşanmıştır. Belkide Seydili ocağından göç edip Hasandede'ye gelmiş olabilirsiniz. Seydili'de yaşlı nesiller belki hatırlayanlar vardır. Ancak bu kadar bilgi verebildim kusura bakmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, araştırma aşkıyla kalın. Veyis Haydardedeoğlu

Site YönetıcisiMarch 24, 2015, 1:10 pm

Sevgili site okuyucuları, görülen o ki gelen soruların hepsi yine aynı eksende. Alevilik İslam değilse ya nedir? İslam'ın içinde mi dışında mı diye sorular var. Biz bu sorulara daha önce geniş geniş yanıt verdik. Ancak site okuyucuları tabi ki, çok eski cevaplara bakmadan aynı soruları tekrar soruyorlar. Değerli site takipçileri bu cevabımız biraz uzun olacak ancak uzun aradan sonra biz önceden de verdiğimiz bilgileri tekrar bir mesajda toplamaya çalışacağız. Şimdi bakalim/ Semavi dinler başlayalı 2000 yıl oldu. İslamiyet'te 1300 yaşında. Fakat büyük Türk milleti 4000 yıldan fazla bir tarihi var. Bir çok medeniyet çağlarında yaşamış bir millet olarak Şaman kültürü yani eski Türk inancı olan doğaya güveni ve doğadan beslendiği inancını hiç yitirmemiş. Farklı toplum sosyolojileriyle de ortak yaşamış fakat kendi inancını hiç yitirmemiş. İnsana değer vermiş, akıl ve ilim yolunu izlemiş. Hristiyanlık ve Katolik baskısına uğradıysa da yine kendi inancını elden bırakmamış. İnsana odaklanmış. İnsanlığı medeniyete götüren yolu seçmiş. İlimin yolunu açan insanlara dua etmiş. İnsanlığa medeniyeti gösteren bilim adamlarına bağlanmış. Fuzulinin, Mansur'un, Nesimi gibi din bilim adamlarını takip etmiş. İnsanlara insanlık yolunu gösteren, barıştan yana olup savaşa karşı çıkan, Benim İmanım akıl, Dinim İlim, Kabem İnsandır diye savunan Türk Tasavvuf adamlarını tercih etmiş. Daha sonra Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Taptuk Emre, Şeyh Edi Balı, Mevlana, Ahi Evran, Hacı Bayram, Hacı Kurban Veli gibi Selçuklu döneminde birbiriyle hakimiyet ve üstünlük kavgası yapan Türk kavimlerini bir çatı altında toplayan ve büyük Otman devletinin kurulmasında görev üstlenen büyük Türk düşünürlerinin sözleriyle beslenmiş. Şimdi diyeceksiniz ki, peki bunun İslamiyet'le ne alakası var. Sevgili okuyucular elbette var. Bakın Hacı Bektaş sözüne ''Arif hem arıdır (yani temiz) hem de arıtır''. Bu söz Milattan 400 yıl önce yaşamış Konfüçyüs'e aittir. Mevlana'nın ''Gel! ister Hristiyan, ister Musevi, her ne olursan ol gel'' Bu söz Mevlana'nın yaşadığı döneme ait değil. Tarihçiler göre, Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağları'nı, - Etnologlar, İç Asya'nın kuzey bölgelerini, - Dil araştırmacılar, Altayların veya Kingan Dağları'nın doğu ve batısını, - Kültür tarihçileri, Altay - Kırgız Bozkırları arasını, - Sanat tarihçileri, Kuzeybatı Asya sahasını, - Antropologlar ise Kırgız Bozkırı - Tanrı Dağları arasını ilk Türk Anayurdu olarak iddia etmişlerdir. Altay-Tanrı dağları, Güney Sibirya ve Hazar Denizi’nin doğusuna kadar olan bölgede oluşmuş bir kültürdür. Orta Asya kültürleri içinde yayılma alanı en geniş olanıdır. Bu dönemler hem Milattan 3000 yıl önce hem de sonra olan dönemlerdir. Bu toplumlar hiç bir dine değer vermemiş. Zaten bu dönemde çok tanrılı dinler vardı. Fakat yine Anadolu'daki Alevi diyen bilenen toplum Şaman, Manihaizm, Zerdüştlük kültürüden ödün verme den günlük yaşam sürecinde kültürünü günümüze kadar getirmiştir. Elbette göçebe yaşamış bir toplum olarak geçtiği coğrafyalardan belirli din ve kültürlerin en iyisini almış ve kendi yaşlanmış kültürünü yaşadığı çağa uygulamıştır.. Böylece Aleviliğin temel unsuru; yenilikçi, çağın ilerisine bakma ve dünün yaşlanmış bilgisi bu gün için yenilenmesi ve çağa uyarlanmasını savunan bir dünya görüşü, sivil yaşam biçimi, adalet düzeni ve bir rejimdir. Değerli site takipçileri İslam dini çeşitli dönemlerde Türk toplumlarına yaptıkları kanlı akınlar aynen günümüzde ISID'ın yaptığı kıyım gibiydi. Sultan Süleyman zamanında da zorba ve baskıyla uygulandı. Cami kültürü 1609 yılından sonra Türk toplumunda görülmeye başladı. Ben bundan sonra sözü sitemizin ilk sayfasında yer alan Tarih uzmanı Erdoğan Aydın'ın Türkler nasıl Müslüman oldu; İslam'da Namaz ve Din adamları yoktur düşüncesini savunan İlahiyat Uzmanı İhsan Eliaçık ve Ortodoks İslam'la Vahabileşen Türkiye kitabını çıkaran Sosyoloğ, Din ve Fıkh uzmanı Mustafa Cemil Kılıç'ın değerlendirmesini okuyarak değer yargılarınızı kulak kültürü, doğma ve ezberci toplum kültüründen bir derece arıtmış olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın Alevice kalın

Site YönetıcisiMarch 24, 2015, 9:56 am

Değerli site okuyucuları, herşeyden önce soru sorupta uzun zamandan beri cevap alamayanlardan özür dileriz. Oldukça uzun bir aradan sonra tekrar sitemize dönüp sizin önemli olan ancak bizim için de değer taşıyan sorularınıza zamanla cevap vermeye çalışacağız. Saygılarımla. Hoşça kalın, dostça kalın sevgiyle kalın.

Ìsim YokMarch 3, 2015, 8:31 pm

alevilik islamiyetten önce olduğu nu söylüyor. budist çin inancı hıristiyanlik tezek lerin karışımından olan sonradan da islamiyetten de adı alınan din diye bahsediliyor da. hangi akil bunu alıyor yaa? karışım la üstün din. namaz yok abdes yok. ineye tapmaz fare yemez, papaza günah çıkartmaz. nealakasi var toplama dinle. sanki ateistlik le uyusuyorlar. inanin okadar kafam karistiki neyazacagimi sasirdim :)

şaşkınMarch 3, 2015, 8:24 pm

aleviligin islamiyetle bialakasi yok bunu goruyoruz. neden zora kalinca islama yaslaniyorsunuz? aynen ateist ler gibi neden ayri bir olusun diye bahsetmiyorsunuz? cunku islamiyetin kitabi peygamberi yaratani var buna inanilir. sizde buyok. bunu bizahmet gozden gecirin

Ahmet AslandoganFebruary 18, 2015, 4:22 am

BEN AHMET ASLANDOGAN HIDIR ABDAL EVLADLARINDANIM DEDELIGE(YOLATALIBIM) Dejenere edilmek istenen Alevilik icmizdeki ikrarsis yönetici ve eski solcular(yani solculuk vasfinidayitirmis zavallilar .disardanda yoksayan gericiler arasinda mücadele ile gidiyoruz sorum?bukadar sahte yazar cizerlerin arasinda hangisinin cizgisini takip edecek gencler yozlastirma ve asimile devam ediyor ALEVILIGI PIRLER 1000 yili askin kanla mücadeleyle bu zamana getirdi simdi ikitane ne oldugu belli olmayan baskanlarla yazarlarla tahribat yapiliyor cagdaslik adi altinda ALEVILIGI DEDELERE BIRAKSINLAR alevilik anlatilaz yasanir . Alevi DEDE leri yoluna gercekten sahip cikmalidir talibini yola gönül veren canlari böylesi sahtekär kisilere gurupla birakmamalidir sahte dedelerede aldanmadan yürümelidir bazi sdahtekarlar bu inancida rand kapisi yapmaktadir onun icin TALIBIN GERCEKDEDE SINE DEDENINDE TALIBINE SAHIP CIKMASI GEREKIR HAK MUHAMMET ALI Hepimizin yardimcisi Hizir yoldasi olsun ASK ile AHMET ASLANDOGAN ALMANYA NÜRTINGEN 07022 38872

nil.February 10, 2015, 10:37 pm

Ayrica ben su milletmiyim,nereden geldimmm,o hangi millet demekten vazgecmeli.allah dilleri dinleri ve irklari yaratti.ve insanliga yol cizdi.bize dusen ahlakli ,duzgun ,ve rabbinin emirlerini yerine getiren kul olmaktir.biz yargi merkezi degiliz.kuranda diyor ki ben insanlari ve cinleri bana kulluk etsin diye yarattim.

nilFebruary 10, 2015, 10:34 pm

Alevi inancina gore oruc uc gun....ramazan orucuu...yok biri uc gun demis,biride ne otuz gunmuuu demis..sagir duymaz uydurur lafi burdan cikmis...bizi senelerce boyleyanlis bilgilerle uyuttular...akillicami sizce...muharrem orucu, tamam tutulabilir.yas orucu.yine allaha tutulur.fakat farz degiltutarsansevabi var.ama mecbur degiliz.ama ramazan orucubize kuranda emredilmis...bir insanin borcuvar ise keyfi harcama yapamaz.bizimde allaha buoruc borcumuz varken diger oruclari tutmamiz gerekmez..onceallahin emri sonra istedigin ibadeti yap..lutfen kurani anlayarak,bize ne diyor diye okuyalim...icinde hatalar aramak icin okumayalim.

nilFebruary 10, 2015, 10:28 pm

Demir,nickli arkadas,bende aleviyi.fakatben aleviligin yanlis bir yolda oldugunu dusunuyorum.biz muslumaniz diyoruz,muslumanliginemirlerini yerine getirmiyoruz.kurana inaniyoruz diyoruz,olulerimizi kuranla kaldiriyoruz,ama bazi ayetleri inkar ediyoruz.cok akillica bir soru.cok basit ve cok mantikli.burada bir tezatlik yok mu? hz ali namaz kiliyordu.namaz da sehit edildi,ve biz aleviler namazi biraktik...ne kadar basitttt...daha cokbaglanilmazmiydi...cocugumuz okula giderken,oldurulseydi,diger cocugumuzu okuldan alacakmiydikkkk...veya bir suru ornek...allah son kitabi yolladi,ve ona inanmak dogru yol.biz aleviler durust insanlariz..birde inancimiz olsa mukemmel insanlar oluruz.

demirFebruary 5, 2015, 6:11 pm

BEN Bİ ALEVİYİM FAKAT SORULARIM VAR HZ.ALİ NAMAZ KILARKEN ÖLDÜYSE BİZ NEDEN KILMIYORUZ KILMAMAIZ GEREKTİĞİNİ KİM SÖYLEDİ AYRICA HANGİ ORUÇLARI TUTARIZ

demirFebruary 5, 2015, 6:11 pm

BEN Bİ ALEVİYİM FAKAT SORULARIM VAR HZ.ALİ NAMAZ KILARKEN ÖLDÜYSE BİZ NEDEN KILMIYORUZ KILMAMAIZ GEREKTİĞİNİ KİM SÖYLEDİ AYRICA HANGİ ORUÇLARI TUTARIZ

Oğuz Abdullah DemirhanOctober 29, 2014, 1:55 am

O kutlu topraklara esenlikler..